Bouwen, bestemmen en behouden van middenhuurwoningen

 

Uit de lokale samenwerkingstafels is een aantal voorkomende hindernissen naar voren gekomen die op meerdere plekken leidt tot vertraging of waardoor partijen zelfs afzien van de realisatie van middenhuur. Op basis van de lokale ervaring zijn handvatten beschikbaar om hiermee om te gaan. Deze handvatten vormen samen de roadmap naar het bouwen, bestemmen en behouden van middenhuur.

Bij elk handvat wordt gekeken wat de oorzaak is van de vertraging, wat nodig is om te versnellen en wie daarin een rol moet spelen. Alle handvatten steunen op de volgende pijlers: meer productie, langdurige beschikbaarheid en betaalbaarheid, een gezond beleggersklimaat en een evenwichtige, passende woningvoorraad. 

Daarnaast is over verschillende onderwerpen informatie verzameld. Bijvoorbeeld over de oorzaak van een tekort aan middenhuurwoningen, de huidige stand van zaken in de markt, manieren om bouw van deze huizen te kunnen versnellen en mogelijkheden voor sloop en nieuwbouw.

Hier staat een overzicht van alle bruikbare informatie:

De infographic helpt gemeenten op weg om een lokale samenwerkingstafel te starten. Hierin staan de stappen beschreven die een gemeente moet doorlopen.

Voor gemeenten is er zowel publiek- als privaatrechtelijk al veel mogelijk om middenhuur te bouwen, te bestemmen en te behouden. De mogelijkheden van gemeenten zijn in dit document uiteengezet.

Aan zowel lokale als de landelijke samenwerkingstafel kwam het punt naar voren dat marktpartijen en gemeenten elkaar moeilijk kunnen vinden. Op het platform marktverkenning kunnen partijen gratis een account aanmaken om zo snel met elkaar in contact te komen.

In deze factsheet staat wat institutionele beleggers te bieden hebben om meer middenhuur te realiseren.

De NVM heeft een overzicht gemaakt van de ontwikkeling van de verhuurprijs bij wederverhuur voor verschillende gemeenten. Het gaat hier om gemiddelde verhuurprijs bij mutaties.

NVM geeft een inventarisatie naar de vraag naar woningen in het middensegment. Wat is onze verwachting van de (toekomstige) vraag naar middenhuur.

In dit stuk staat de huurontwikkeling en prijsontwikkeling van de afgelopen jaren weergegeven. Dit geeft lokale partijen inzicht in langjarige trends en effecten van indexeringen.

  • Sloop en vervangende nieuwbouw (Bouwend Nederland)

Bouwend Nederland gaat in dit stuk in op de vraag “Wat zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw van middeldure huurwoningen als vervanging van te slopen verouderde bestaande (sociale en particuliere) huurwoningen en koopwoningen”.

Roadmap: instrumenten voor gemeenten

De VNG, rijksoverheid en Aedes hebben samengewerkt om gemeenten beter inzicht te geven in de mogelijkheden om middenhuurwoningen te realiseren.

Roadmap: transparante markttoets

Uit de lokale Samenwerkingstafels bleek dat de markttoets het realiseren van middenhuurwoningen belemmert. Gemeenten willen eisen stellen aan de maximale huurprijs, zodat de woningen ook echt beschikbaar komen en blijven voor middeninkomens. Gemeenten weten echter niet hoe ze een markttoets moeten publiceren. Beleggers kunnen de publicaties van de gemeente niet goed vinden. Corporaties zijn lang onzeker of zij uiteindelijk het project mogen uitvoeren. Deze onzekerheid zorgt er uiteindelijk voor dat de realisatie van middenhuurwoningen minder goed en snel tot stand komt.

Overige informatie

Deze informatie kan betrokken partijen helpen om snel meer middenhuurwoningen te bouwen, te bestemmen en te behouden.